header
Crkva Leopold Mandić - natječaj

KONCEPCIJA PROSTORA

Glavni ulaz u crkvu  je sa jugozapada uzdignut 70 cm od kote terena. Kroz ulazni stakleni prostor (broj 10), omogućen je pristup u lađu (broj 2), gdje je pored vrata smještena kamenica za vodu (broj 4). Desno i lijevo od ulaza su ispovjedaonice (broj 3). U tamnijem i izdvojenom mjestu s lijeve strane je prostorija za prodaju tiska (broj 8). Desno od ulaza potpuno otvoren prema svetištu, smješten je kor (broj 6a), uz koji je prostorija za pjevače (broj 7) i orgulje (broj 6b). Pjevačima je omogućen odvojeni ulaz sa juga direktno na kor. S lijeve strane organizirana dvorana (broj 9) 45 cm ispod kote lađe, koja se otvaranjem četverokrilnih vrata u potpunosti povezuje sa crkvom i otvara prema svetištu. U prvoj fazi dvorana će se koristiti za prvopričesnike i krizmanike odnosno za katekumene. U prvoj fazi dvorana (broj 4) iz druge faze predstavljat će ulaznu terasu ispred dvorane (broj 9) prve faze, a na zapadnom zidu crkve izvest će se pomoćni ulaz direktno u dvoranu. U drugoj fazi dvorana (broj 9) postat će jedinstvena cjelina sa dvoranom (broj 4) vjeronaučkog prostora. Svi prostori u crkvi kao i tri lađe koje se pojavljuju u krovu, streme u centralni prostor svetišta (broj 1) kao uzdignut najviši prostor iznad koga se uzdiže dvanaesterokatna piramida koja počiva na dvanaesterokutnoj bazi - dvanaest apostola kojima je Krist ostavio u nasljedstvo crkvu. Centralni prostor, svetište, je najosvjetljeniji dio crkve. Osvjetljenje se postiže sa jugozapada, s jedne od ploha piramide te sa još tri strane (jugoistok, sjeverozapad, sjeveroistok) kroz ostakljene križeve na tri plohe. Iza svetišta je sakristija sa malim sanitarnim čvorom iz koje je moguć pristup misnika, kancelebranata i pomoćnika do svetišta, kroz vrata s lijeve ili desne strane istog.

Zapadno od crkve smješten je prizemni objekt s južnim pristupom. Vjeronaučki prostor sastoji se od učionice (broj 3), dvorane (broj 4), sanitarnog prostora (5), spremišta (8), te kotlovnice (7) sa vlastitim ulazom. Ova koncepcija prostora omogućava u sklopu spremišta izvedbu stubišta te korištenje tavanskog dijela.

Južno od crkve je katna građevina križnog oblika sa četiri ulaza. Glavni ulazi su na zapadu okrenuti centralnom trgu, dok su druga dva na istoku, odnosno sjeveroistoku i jugoistoku. Sjeveroistočni ulaz koristi se za pristup na kat u stambeni dio gdje su smještene četiri stambene jedinice i to za upravitelja župe, pomoćnika, domaćice i goste. Jugoistočni ulaz je gospodarski ulaz - direktni ulaz u kuhinju. U prizemlju je smještena blagovaonica za dvadeset osoba, kuhinja, ostava, gospodarski prostor (pranje, peglanje, šivanje itd.), sanitarni prostor i garaža. Župni ured je organiziran u sjevernom dijelu zgrade, povezan stubištem sa stanom, a holom sa ostalim dijelom. Ulaz na sjevernoj strani katne zgrade omogućava vezu župnika preko nadstrešenog prostora između crkve i župnog ureda sa crkvom. Na južnoj strani je garaža do koje je moguć pristup sa parkirališta.

Južno od predmetne parcele planiran je park i veći parkirališni prostor koji nije predmet ovog idejnog rješenja pa je kao takav zadržan. Mišljenja smo da parkirališta treba razviti uz cestu, a čitav prostor pretvoriti u parkovnu zonu.

Na jugozapadnom dijelu parcele u trećoj fazi predviđena je izgradnja polukatnog polivalentnog prostora, za potrebe mladih i to sport (stolni tenis), šah, disko i dr.  U sklopu polivalentnog prostora su i prateći sadržaji (sanitarije, garderoba, caffe bar i pogonski dio). Pristup do polivalentnog prostora je rampom na jugu parcele, a sama zgrada se na terenu doživljava kao ozelenjena uzvisina sa niskim zimzelenim raslinjem na čijem su se sjeveroistočnom obronku smjestile tribine. Svečani prilaz do crkve zamišljen je s juga kroz prije spomenutu južnu parkovnu površinu uz ozelenjenu uzvisinu i cvjetnu zonu do centralnog trga na čijem se sjeveroistoku raširio uzdignuti ulaz crkve koji kao da poziva vjernike u svoje smirenje i zaštitu.

 

Kliknite na fotografiju za uvećani prikaz!
Kliknite na fotografiju za uvećani prikaz!
Kliknite na fotografiju za uvećani prikaz!
Kliknite na fotografiju za uvećani prikaz!

 
« Prethodna


     
footer
poÄŤetna O nama Referentna lista Projekti Kontakt Vemax internet studio